Řídicí orgán OP VVV vyhlásil dne 23. června 2016 výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území mimo hlavní město Praha) a č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I (výzva je určena pro území hlavní město Praha) v prioritní ose 3 OP VVV.

Zpřístupnění IS KP14+ pro příjem žádostí o podporu je 23. června 2016. Ukončení příjmu žádostí dle textu výzvy je do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději však do 30. 6. 2017.

Viz www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu.

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz.indd

Základní informace k výzvě
1. Celková alokace: 4 500 000 000 Kč.
2. Minimální výše celkových způsobilých výdajů: 200 000 Kč.
3. Maximální částka na žadatele nesmí překročit částku 5 000 000 Kč.
4. Maximální výše finanční podpory na 1 projekt se stanoví dle vzorce:
200 000 Kč + 2 200 Kč na žáka (stav k 30. 9. 2015).
5. Spoluúčast školy: 0 %.
6. Financování: Ex-ante – 60 % v první platbě, 40 % po uplynutí 12 měsíců.
7. Žadatelé: mateřské a základní školy na území ČR zapsané ve školském rejstříku.
8. Každá škola může v rámci výzvy podat pouze 1 žádost o podporu.

Podporované aktivity pro MŠ v rámci šablon
1. Personální podpora MŠ.
2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ.
3. Usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ.

Pro  učitele mateřských škol jsme připravili vzdělávací kurzy Matematická pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h) a Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání (16 h), které jsou akreditované MŠMT v systému DVPP. Více v záložce I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP (16 h).

Podrobnější informace o možnostech financování projektů z dotací a doporučené šablony pro nákup Vzdělávacího boxu Školka hrou naleznete v záložce Doporučené šablony.

Pro mateřské a základní školy jsme připravili dva balíčky služeb projektové podpory, které pomůžou školám získat finanční prostředky prostřednictvím šablon. Konkrétní informace jsou k dispozici v záložce Projektová podpora.

Odpovědi na nejčastější dotazy si můžete přečíst v záložce Často kladené otázky.